Naše hodnoty

Naším prvoradým cieľom je poskytnúť bezpečné a starostlivé prostredie, oslobodené od tlaku prispôsobiť sa politickým ideológiam alebo náboženskej indoktrinácii.

Práva klienta rozhodnúť o vlastných životných voľbách tvoria základ nášho prístupu, keď im vytvárame miesto, kde môžu skúmať vlatné pocity a rozhodnúť ako chcú žiť svoj život.

Nižšie nájdete princípy pre poskytovateľov v tejto oblasti.

 

Postoje voči klientom v poradenstve a terapii

 1. Princíp. Poskytovatelia sú povinní rešpektovať dôstojnosť a sebaurčenie každého klienta a rešpektovať ich voľby.
 2. Princíp. Poskytovatelia sú povinní uznať komplexnosť a limitovanosť v chápaní etiológie nechceného sexuálneho správania, príťažlivosti a schém.
 3. Princíp. Poskytovatelia sú povzbudzovaní vnímať ako ich hodnoty, postoje a poznanie identity a sexuality ovplyvňujú spôsob práce s klientmi, ktorí majú nechcenú príťažlivosť a správanie.
 4. Princíp. Poskytovatelia majú rešpektovať hodnoty klientovej náboženskej viery a zdržať sa akéhokoľvek pohŕdavého predpokladu o motiváciách klienta, hľadajúceho intervenciu, ktorej cieľom je zmena.
 5. Princíp. Pred začiatkom akejkoľvek intervencie sú poskytovatelia povinní poskytnúť informácie o procese, intervencii, ktorej cieľom je zmena, a ich výsledkov, ktoré sú presné a dostatočné k informovanému súhlasu.
 6. Princíp. Poskytovatelia musia vnímať a chápať tlaky zo strany kultúry, náboženstva a rodiny, s ktorými sú klienti, zápasiaci s nechcenou sexuálnou príťažlivosťou alebo hľadajúci pochopenie vlastnej identity, konfrontovaní.
 7. Princíp. Poskytovatelia majú vnímať špecifické ťažkosti a risk, ktoré existujú v prípade mladých ľudí s nechcenými sexuálnymi pocitmi, zahŕňajúc aj príťažlivosť k tomu istému pohlaviu. Majú uznať aj väčšiu fluiditu sexuálnej orientácie a identity, ktoré existujú v prípade mladého človeka.

 

Pokyny pre terapeutov

 1. Princíp. Poskytovatelia musia používať prijaté psychologické prístupy k terapeutickým intervenciám.
 2. Princíp. Poskytovatelia majú mať dostatok odborných informácií o psychologických a behaviorálnych podmienkach, ktoré sprevádzajú problémy rodovej identity a nechceného vzťahového a sexuálneho správania, príťažlivosti a schém.
 3. Princíp. Poskytovatelia sú povinní ponúknuť alebo odporúčať klientom relevantné služby, ktoré im pomôžu manažovať vlastné problémy.

 

Kontinuálne vzdelávanie

 1. Princíp. Poskytovatelia sú povinní získať familiárnosť s relevantnými medicínskymi, psychologickými, duchovnými a náboženskými zdrojmi, ktoré môžu pomôcť klientom v hľadaní zmeny.
 2. Princíp. Poskytovatelia majú prehĺbiť svoje poznanie a chápanie literatúry relevantnej pre pomoc klientom, hľadajúcich zmenu, a majú sa zapojiť do kontinuálneho vzdelávania, výcviku, supervízie a konzultácií, ktoré zlepšujú ich vlastnú prax.

 

Prevzaté z NARTH Institute Guidelines: Practice Guidelines for the Treatment of Unwanted Same-Sex Attractions and Behavior (2008). https://www.scribd.com/doc/115508811/NARTH-Institute-Practice-Guidelines

 

 

Stiahni Poslanie a Smernice praxe IFTCC

Stiahnuť